Vår vision

Visionen är en trygg och levande blandstad med både bostäder och verksamhetslokaler.

Översiktsplanen för Karlshamns kommun ger följande bild av visionen år 2030:

”Sedan godshanteringen flyttats till Stilleryd har stora förändringar skett inom stationsområdet. En helt ny stadsdel som knyter samman centrum, Prästslätten och områdena i norr har vuxit fram. Vid spåren finns parkeringsplatser, ny bostadsbebyggelse, butiker och verksamheter. Gång- och cykelvägarna från Prästslättsskolan leder fram till en bro som spänner över järnvägsspåren och ansluter nära det nya stationstorget och resecentrat vidare in mot centrum. Via bron kan också resenärer ta sig till och från perrongen. Söder om spåren finns nya kvarter med bostäder och arbetsplatser, från Stationsvägen i söder till Regerings- gatan i norr.”

  • Publicerat: 2017-06-02 av fredrik.ek@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?