Nybyggnadskarta

Nybyggnadskartan redovisar fastighetens exakta mått och läge i plan och höjd, registreringsdatum, areal, gränser för byggrätt, ev utfartsförbud, va-anslutning, föreslagen förbindelsepunkt, höjduppgifter på ledningar med mera.

Det krävs nybyggnadskarta vid bygglovsärenden inom och utom detaljplan för:

  • uppförande av första byggnaden på tomten 
  • vid nybyggnad efter rivning
  • vid större tillbyggnader och/eller ytterliggare fristående byggnader
  • där nyanslutning eller väsentlig ändring av befintlig anslutning ska ske till  kommunala  VA-nätet
  • vid exploatering av tomter med stora höjdskillnader
  • när tillgängligt kartmaterial anses vara undermåligt.


Nybyggnadskartan är en förutsättning för planering av all ny bebyggelse. Den visar faktiska förhållanden på den aktuella platsen som hjälper handläggaren att se huset i sitt sammanhang. Den är också viktig för beställaren som bekräftelse på kommande VA-anslutning.

Utan nybyggnadskartan kan man inte veta hur huset förhåller sig till kommunens grundläggningspolicy, om man använt sig av lämpligt grundläggningssätt, tillgänglighets- och vattenavrinningsaspekter i förhållande till gatan och granntomter samt anslutning till befintliga kommunala ledningar.

Beställning görs på Stadsbyggnadsavdelningen

Ansökningsblankett - se länk till höger.

Se exempel på Nybyggnadskarta, klicka här

  • Publicerat: 2017-05-16 av sofi.ridback@karlshamn.se
  • Etiketter: nybyggnadskarta
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?