Anmälan enligt plan- och bygglagen, PBL

Om du planerar att utföra en åtgärd som inte kräver bygglov, kan du istället behöva göra en anmälan enligt plan- och bygglagen, PBL. Du får inte påbörja en anmälningspliktig åtgärd innan du har gjort en anmälan och fått ett startbesked från byggnadsnämnden.

I Bygglovsguidens handbok hittar du all information du behöver för att göra en anmälan.

Du behöver anmäla följande, om det inte krävs bygglov:

 • tillbyggnad på maximalt 15 kvadratmeter av ett en- eller tvåbostadshus
 • uppförande eller tillbyggnad av ett komplementbostadshus eller en komplementbyggnad på maximalt 25 kvadratmeter, så kallat Attefallshus
 • ändring av en komplementbyggnad så att den blir ett komplementbostadshus på maximalt 25 kvadratmeter, så kallat Attefallshus
 • ändring av bärande konstruktioner
 • ändring som väsentligt påverkar brandskyddet i en byggnad
 • rivning av en byggnad eller en del av en byggnad
 • ändring av ventilationssystem
 • nyinstallation eller väsentlig ändring av vatten och avlopp
 • installation eller väsentlig ändring av eldstad/rökkanal
 • inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus


Anmälan ska lämnas in till byggnadsnämnden minst tre veckor före planerad byggstart, gärna tidigare.

En kontrollplan krävs alltid vid anmälan, oavsett vad den avser. Kontrollplanens omfattning beror på vilken typ av åtgärd anmälan avser och åtgärdens komplexitet. För ärenden som inte avser en- och tvåbostadshus krävs vanligen en kontrollansvarig som ska ansvara för kontrollplanen.

Att påbörja byggåtgärden utan startbesked är förenat med sanktionsavgift.

Avgift för anmälan enligt PBL

Avgift tas ut enligt en taxa antagen av kommunfullmäktige. Avgift för handläggning tas ut även om man skulle återta sin anmälan, eller om anmälan avskrivs på grund av att den inte varit komplett.

Tillbyggnad eller komplementbyggnad

Om du ska göra en tillbyggnad om max 15 kvadratmeter eller bygga ett komplementbostadshus eller en komplementbyggnad om max 25 kvadratmeter krävs utöver anmälan också ritningar beroende på vad anmälan gäller:

 • Fasadritningar (lämplig skala 1:100). På fasadritningarna ska du rita in marklinjer
 • Måttsatt planritning
 • Sektionsritningar
 • Situationsplan (lämplig skala 1:500)
 • Förslag till kontrollansvarig (om det krävs)

Bärande konstruktion

Exempel på när anmälan kan krävas för ändring av en bärande konstruktion är:

 • väggöppning i yttervägg för nytt fönsterparti
 • väggöppning i innervägg för att skapa öppen planlösning
 • ingrepp i takstolar för tillbyggnad med takkupa


En anmälan om ändring av bärande konstruktion ska åtföljas av ritning över byggåtgärden; både utförandet före och efter ändring. Vidare krävs en statisk beräkning (konstruktions- och hållfasthetsberäkning) som visar att bärigheten i de berörda byggnadsdelarna upprätthålls trots ändringen.

Enklare beräkningar kan du få hjälp med hos byggfackhandeln eller genom lathundar på limträleverantörernas hemsidor. För mer avancerade beräkningar måste du vända dig till en konstruktör.

Eldstad och rökkanal

I fråga om eldstad och rökkanal krävs anmälan vid nyinstallation och vid väsentlig ändring. Exempel på väsentlig ändring är:

 • ny eldstad har >3 kW effekt än föregångaren
 • byte av bränsleslag
 • anslutningen till skorstenen flyttas
 • skorstenen kompletteras på höjden


Om skillnaden i effekt inte går att fastställa, exempelvis till följd av att den gamla eldstaden saknar märkning, krävs anmälan för den nya eldstaden av säkerhetsskäl.

Att installera ett så kallat insatsrör eller gjuta på en ny skorstenskrona kräver inte anmälan.

Vid nyinstallation krävs alltid ritningar som visar eldstadens placering inuti byggnaden och skorstenens höjd över taktäckning och nock. Vid anslutning av ny eldstad till befintlig skorsten, vilket då ska framgå av anmälan, krävs ingen ritning.

Vatten och avlopp

Till väsentlig ändring av vatten och avlopp hör bland annat:

 • ny rörsträckning till följd av utvidgning eller ändrad placering av våtrum
 • stambyte i flerbostadshus
 • ny rörsträckning inom tomt


Att byta befintliga rör till nya med samma sträckning kräver inte anmälan. Att renovera ett badrum kräver alltså anmälan bara om apparaterna byter plats eller om badrummet utökas eller flyttas på ett sådant vis att rörsträckningen blir väsentligt annorlunda.

En anmälan om väsentlig ändring av vatten och avlopp ska åtföljas av planritning som redogör för ändringarna.

Ventilation

När det gäller ventilation så krävs anmälan för installation eller väsentlig ändring av ventilationssystem till exempel vid:

 • byte till frånluftsvärmepump (FVP) från annan värmekälla
 • ändring från självdrag till frånlufts- eller från- och tilluftsventilation (F- och FT-ventilation)
 • installation eller ändring av återvinningsaggregat (FX- FTX-ventilation)


Installation av enstaka frånluftskanalfläktar i våtrum kräver inte anmälan.

Anmälan om installation eller väsentlig ändring av ventilation ska åtföljas av ritningar som redogör för installationen. Om installationen avser annan byggnad än ett enbostadshus kan även en brandskyddsbeskrivning krävas som underlag för startbesked.

 • Publicerat: 2017-02-27 av filippa.sjoberg@karlshamn.se
 • Etiketter: anmälan,Attefallshus
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?