Bygga nytt, om, till eller riva

När du ska bygga nytt, om, till eller riva en byggnad behövs oftast någon form av tillstånd. På följande sidor finns information om vilka tillstånd som krävs för olika åtgärder, bland annat förhandsbesked, bygglov, mark- och rivningslov, anmälan enligt plan- och bygglagen och strandskydd.

För en del byggåtgärder behövs bygglov, för andra kan det räcka med en anmälan. Vissa mindre byggnationer behöver varken det ena eller det andra. Vilka åtgärder som kräver vad regleras i plan- och bygglagen, PBL.

I Karlshamn är det byggnadsnämnden som handlägger ärenden om olika lov och tillstånd. Tjänstemännen som jobbar med bygglov tillhör samhällsbyggnadsförvaltningen, avdelningen stadsbyggnadsavdelningen och finns i Rådhuset. Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta oss.

I Boverkets broschyr ”Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan” kan du läsa mer om olika sorters lov och tillstånd och när du behöver dem.

Invänta startbesked

Alla åtgärder som kräver lov eller anmälan kräver också ett startbesked. Även om bygglov har beviljats eller anmälan har lämnats in och beslutats vara fullständig får inte arbetet påbörjas förrän ett startbesked har utfärdats. Om arbetet påbörjas utan startbesked kan det leda till en kostsam byggsanktionsavgift.

  • Publicerat: 2017-12-19 av sofi.ridback@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?