Bredband

Kommunen har sedan 2010 en bredbandsstrategi med visionen:

”fiber hela vägen hem”

Visionen innebär att det skall finnas ett heltäckande fiberbaserat öppet nät där kommuninvånare och företag fritt och med konkurrens kan välja de operatörer och tjänster man vill ha. Utvecklingen av nätet skall främst styras av samhällsnyttan.

De största nätägarna i kommunen är Karlshamn Energi och Telia. Karlshamn Energi är ett kommunalt bolag och har som uppdrag från kommunkoncernen att utveckla bredbandsinfrastrukturen i kommunen utefter de mål som finns i bredbandsstrategin.

Varför fiber?

Tillgång till Internet och bredband är en viktig utvecklingsfaktor för Karlshamnskommuninvånare. Flera undersökningar visar att 80 % av Sveriges befolkning använder Internet i princip dagligen. Användningen har under senare år förändrats och Internet används idag som en integrerad del i både människors professionella och privata vardag - för informationssökning, för kommunikation med kunder, kollegor, vänner och familj, för att utöva hobbys, för att handla varor och för mycket mer. I takt med den närmast explosionsartade utveckling som Internet har stått för de senaste åren så ökar dessutom kraven alltjämt. Tjänster som exempelvis Internetbaserade TV-sändningar kräver allt större bandbredd. Den prognosticerade trafikökning som Post- och telestyrelsen gör med avseende på IP-trafik pekar på en flerfaldig dubblering på en 5-årsperiod från idag.

Från ca. 2020 räknar man med att den största mängden data- och röstkommunikation kommer att ske digitalt. Detta innebär att det kopparnät som idag används för att ge bredbandstillgång via ADSL, framförallt på landsbygden och i villaområden, sakta men säkert kommer att avvecklas. Redan idag bedöms dock kopparnätet som otillräckligt för vissa av dagens och framtida tjänster. ADSL kommer med stor sannolikhet att leva kvar långt ännu, men tjänster som exempelvis HD-TV och s.k. molntjänster (program och datalagring över Internet) kommer att kräva allt större bandbredd.

Hur skall vi lyckas?

I flera av kommunens tätorter finns idag en fiberbaserad bredbandsinfrastruktur som fastighetsägare potentiellt kan ansluta sig till. Ni kan gå in på www.bredbandnu.se och lämna er intresseanmälan där.  

För att uppnå största möjliga utbyggnad av fibernätet på landsbygden är det nödvändigt med resurser och initiativ från privatpersoner och företag. Detta lokala engagemang är en viktig faktor för att kunna få till stånd bredbandsbyggnation i områden där kommersiella förutsättningar är sämre. Det finns mycket erfarenhet och kunskap att hämta från de som redan genomfört resan att bygga sitt eget nät. I Sverige finns i skrivande stund mellan 500-800 lokala bredbandsnät, så kallade byanät, som uppförts genom lokalt engagemang och en stor portion frivilliga insatser. På Bredbandsforums webbplats finns en vägledning för byanät, du hittar en länk dit i Hitta-rutan till höger.

Finansiering

Om man startar en förening som har för avsikt att bygga ett fiberbaserat bredbandsnät på landsbygden finns det möjlighet att söka stöd för finansiering för stora delar av kostnaderna. Läs mer på Länsstyrelsens webbplats, du hittar en länk dit i Hitta-rutan till höger.

Intresseanmälan

Bor du på landsbygden och är intresserad av att starta en förening eller undrar om det finns en förening i närheten där du bor. På undersidan Byanät i kommunen finns en lista på befintliga föreningar. Du är också välkommen att skicka in en intresseanmälan via formuläret nedan så kontaktar vi dig och hjälper till så gott vi kan.

Namn:


Adress:
Postadress
e-post
Telefon
Skicka in din intresseanmälan
  • Publicerat: 2018-09-07 av daniel.lenneer@karlshamn.se
  • Etiketter: bredband,fiber,byanät,adsl
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?