Lex Sarah-utredning efter rapport om brister i tillsyn i familjehem

2018-09-13 | Bo
Utredningen visare att jourplaceringen av ett barn under en månads tid inte har genomförts på ett rättssäkert sätt.

Placeringen i det konsulentstödda familjehemmet skedde utifrån en hedersrelaterad problematik och var en så kallad frivillig placering enligt socialtjänstlagen. Enligt socialsekreterare och familjehemssekreterare har det aktuella familjehemmet inte följt de instruktioner som gäller med hänsyn till barnets låga ålder och med hänsyn till syftet med placeringen. Dessutom menar socialsekreteraren eller familjehemssekreteraren att de inte blivit informerade om att det fanns ytterligare placerade barn i hemmet. Familjehemsföräldrarna ska även ha åkt på semester under en dag utan att informera socialsekreterare. Barnet blev under den dagen lämnat i hemmet med en vän till familjehemsföräldrarnas dotter. Senare ansåg sig nämnden tvingad att göra en tvångsplacering enligt LVU, Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga.

Bedömning och åtgärder

Familjehemmet och socialtjänsten har olika uppfattning om vilken information som har lämnats när placeringen påbörjades. Den sammantagna bedömningen är att det inträffade har medfört konsekvenser för barnet i form av bristande rättssäkerhet samt att händelsen har lett till att barnet har behövt byta från ett familjehem till ett annat, vilket kan antas ha varit påfrestande.

För att så långt som möjligt hindra att något liknande inträffar igen kommer rutinerna för placering av barn och unga att ses över och kompletteras. Enhetschefen ansvarar för att samtliga medarbetare och konsulter har kännedom om rutinerna för placering av barn och unga. Vidare kommer enhetschefen i den mån det är möjligt och lämpligt att öka insatserna för att rekrytera fler jourhem.

  • Författare: annette.sandberg@karlshamn.se
  • Etiketter:
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?