Foto: Leila Rudelius

Reglering av vattennivån i Mien efter extremt väder

2018-01-11 | Bo
Aldrig tidigare har Karlshamns kommun tvingats att tappa så mycket vatten från Mien som nu. Allt för att behålla nivån i sjön. Detta beror på en ovanligt nederbördsrik och mild höst och vinter.

Karlshamns kommun tar sitt dricksvatten från Långasjön som ligger i sjön Miens avrinningsområde. Mien ligger i Tingsryds kommun och de senaste åren har Karlshamns kommun brottats med att Mien ena haft för lite vatten eller för mycket, som nu. Nuvarande nivå i sjön ligger cirka 40 cm över normalvattenståndet som brukar råda vid denna tid. Det gäller att reglera nivån så att den varken blir för hög och eller för låg.

– Karlshamns kommun gör allt vad vi kan för att beakta alla intressen som finns uppe vid Mien och Mieån, men det är dricksvattenförsörjningen till våra uppåt 30 000 invånare som står högst på agendan, säger Marika Mårtensson, VA-chef i Karlshamns kommun.

VA-enheten har successivt ökat tappningen från Mien under hösten med 200 liter per sekund per ökning. I början av hösten tappades omkring 300 liter per sekund och nu tappas ungefär 5300 liter per sekund.

– Hade vi vetat hur hösten hade blivit hade vi tappat mer vatten redan tidigare, och nu måste vi ta det successivt för att säkerställa så att det inte blir översvämningar eller för höga belastningar på våra dammar och andra intressen som finns längs ån, säger Marika Mårtensson.

Regleringsbesluten för hur mycket som ska tappas är komplexa och tas flera gånger i veckan.

– Beslutet om hur vi tappar vatten tas dels på hur hög vattennivån i sjön Mien är, flödet i ån och SMHIS:s väderprognoser och hur det ligger till med de intressen som finns runt Mien och längs med ån. Det har varit en extrem höst när det gäller nederbörd och det är inte alltid lätt att fatta beslut utefter prognoser, säger Marika.

Karlshamns kommun har en kontinuerlig dialog med Länsstyrelsen Kronoberg, som är tillsynsmyndighet, och kommunen har beviljats lov att frångå gällande vattendom för att kunna hålla en rimlig vattennivå och ett så jämt flöde som möjligt.

– Vi planerar att lämna in en ansökan om ny vattendom i sommar, sen är det cirka ett års väntetid hos mark- och miljödomstolen, så någon gång under 2019 hoppas vi att vi kan ha en ny vattendom som är mer anpassad till dagens förhållanden än den nuvarande som ursprungligen är från 1908 då regleringsdammen byggdes, säger Marika.

Vattendomen justerades lite 1989, men det har visat sig inte vara tillräckligt för att både kunna hantera dricksvattenförsörjningen till kommunen på bästa sätt och samtidigt ha en jämn nivå i Mien – något som skulle gynna både miljön, fiskvägarna och de som bor och verkar i området.

– Vår förhoppning är bland annat att vi med den nya vattendomen ska kunna magasinera vatten under våtperioder som kan användas under torra månader så att vi slipper dessa tvära kast som klimatförändringarna åstadkommer, säger Mats Dahlbom, (C) ordförande i tekniska nämnden.

Mats Dahlbom menar att kommunen har en god dialog med intressenterna längs vattendragen och får medhåll av Sven-Olof Karlborg, ordförande i Miens vattenråd och fiskevårdsförening.

– Det är bra att vi pratar med varandra och att kommunen lyssnar på oss som känner till Mien och vattendragen och gör något åt situationen som håller för framtiden, säger Sven-Olof Karlborg.

– Vi är tacksamma över att ingen hittills har lidit skada av de höga vattennivåerna, säger Mats Dahlbom.

Trots att regleringsdammen är gammal är VA-chefen och ordföranden i tekniska nämnden trygga med dagens konstruktion.

– Trots att regleringsdammen fungerar idag så ska vi i förebyggande syfte påbörja renovering av dammen i samband med att vi får den nya vattendomen, säger Marika.

Karlshamns kommun har endast ansvar för regleringsdammen i utloppet från sjön Mien. Övriga dammar ägs av privata aktörer och det är de som ansvarar för sina dammbyggnationer. 

Längs Mieån finns 14 dammöverbyggnader och sju kraftverk, varav fyra är i drift. I ån finns öring och flodpärlmusslor att också ta hänsyn till när man reglerar vattnet. I den nya domen kommer det också att finnas krav på fiskvägar för att bevara beståndet. Vattenståndet i Mien är nu knappt en meter högre än vad det brukar vara för årstiden och ligger på +95,42 meter. Karlshamns kommun tappar nu drygt 5200 liter vatten i sekunden, mot normala 1400 liter/sekunden. Vattendomen tillåter uppåt 6500. I somras, då det rådde torka, tappades 200-400 liter/sekunden.

– Under det kan man inte gå eftersom man då inte kan upprätthålla de biologiska värdena i sjön, och i såna lägen behöver vi konsumenter spara varenda droppe för att klara dricksvattenförsörjningen. Vi måste oavsett nederbörd tänka på att hushålla med vårt viktiga vatten. Nu hoppas vi på att vi slipper snö och därtill en kraftig vårflod, som skulle höja nivån i Mien ytterligare, avslutar Marika Mårtensson.

  • Författare: leila.rudelius@karlshamn.se
  • Etiketter:
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?