Gatu- och parkenheten

Gatu- och parkenheten bildades 2011 då gatuenheten och parkenheten slogs samman. Vårt uppdrag är att se till att allmän platsmark underhålls. Den totala arbetsstyrkan uppgår till 34 heltidsanställda. Utöver det anställer vi säsongspersonal och annan personal i särskilda projekt.

Vi utför det mesta arbetet i egen regi, när det gäller allt från planering till anläggning och skötsel. Tillgänglighetsanpassning är ett ledord i vårt arbete; vi arbetar mot att den allmänna platsmarken ska vara så tillgänglig som möjligt.

Gatu- och parkenheten lyder under två nämnder: Tekniska nämnden och Fritidsnämnden.

Våra ansvarsområden är:

Park (Fritidsnämnden)                       

 

Instagram

Gata (Tekniska nämnden)

 

Instagram

 


Styrande dokument

Policyer

 Skogspolicy 

   Skogspolicy

   antagen av Kommunfullmäktige 2009-02-02

 

 

 

 

 

 

 

Tillgänglig utemiljö - policy

antagen av Kommunfullmäktige 2010-09-06

 

Strategier, planer och program


Belysningsstrategi

antagen av Kommunfullmäktige 2010-06-16

Grönstrukturplan 

   Grönstrukturplan

   antagen av Fritidsnämnden 2012-06-08

 

 

 

 

 

 

 

Skogsbruksplan 2011-2020

antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-03

 


Kontakter

Utredningsingenjör, gata
Daniel Camenell
Tel 0454-81000  
tekniskanamnden@karlshamn.se


Arbetsledare, gata
Staffan Pettersson
Tel 0454-81000  
tekniskanamnden@karlshamn.se
TA-planer


Administratör
Mats Westrin
Tel 0454-814 37  Fax 0454-814 40
samhallsbyggnad@karlshamn.se
Administration, webbredaktör


Parkingenjör
Sara-Marie Rännbäck
Tel 0454-81000  
tekniskanamnden@karlshamn.se
Projektering av parker och lekplatser, ansvar för blomsterarrangemang och växtval, webbredaktör


Utredningsingenjör, park
Linnéa Persson
Tel 0454-81000  
tekniskanamnden@karlshamn.se
Produktionsskog, naturreservat, upphandling


Arbetsledare, park
Mikael Håkansson
Tel 0454-81000  
tekniskanamnden@karlshamn.se
Grönyteskötsel, lekplatser, bostadsnära skog, julbelysning, anläggningsarbete, grävtillstånd i parkmark


Arbetsledare, park
Tomas Lind
Tel 0454-81000  
tekniskanamnden@karlshamn.se
Badplatser, friluftsområden, naturreservat, vandringsleder, motionsspår

  • Publicerat: 2017-07-03 av sara-marie.rannback@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?