Samtal om hållbarhet

-för ökad kunskap, samsyn och tillit i hållbarhetsfrågorna

Då behovet av utbildning aktualiserades av nämnder och styrelser beslutade kommunstyrelsen att genomföra en bred utbildningssatsning, Samtal om hållbarhet.Vuxenutbildningen har ansvarat för genomförandet.

Med delagandeparspektiv för att forma framtiden

Genom att medverka i samtalen har kommunens medarbetare och förtroendevalda fått möjligheten att bidra till utvecklingen av det gemensamma hållbarhetsarbetet  –  samtidigt har vi fått ett konkret hållbarhetsperspektiv på det vi gör i vardagen.

Karlshamns kommun har ansett att allas röst är viktig i utvecklingsarbetet av ”Hållbara Karlshamn”.

Genomförande

Samtalen har genomförts i grupper om cirka 20 deltagare och leds av en särkilt utbildad samtalsledare. Deltagarna arbetade parallellt i mindre grupper och på så sätt har alla kunnat komma till tals tals. Som anställd har man fått en personlig kallelse.

Samtalen genomfördes vid två tillfällen à 2.5 timmar per tillfälle. Samtalen utgick utifrån tre ”samtalsdukar” som bildar en helhet och där varje modul tar cirka 45- 90 minuter att genomföra.

DÖHÄFTIGT!
”Det har varit en döhäftig säsong,
där den oanade dynamiken från
grupperna har slagit en med häpnad
och förundran. Engagerade deltagare
som bär på så mycket kunskap
och erfarenheter som så sällan syns i
den stora organisationen. Här har de
fått en röst och synliggjorts. Vi som
samtalsledare har haft förmånen och
förtroendet att förvalta deltagarnas
synpunkter och reflektioner och se till
att de förs fram i processen”.

- Samtalsledares sammanfattning av
  ”Samtal om Hållbarhet”

Samtal om hållbarhet – Idékatalog

Tredje och sista samtalsduken

På den tredje och sista samtalsduken finns 12 av de 16 indikatorer som kommunstyrelsen beslutat följa upp vid varje bokslut. Det är alltså fyra indikatorer i vart och ett av de tre ”HUT-benen”, det vill säga socialt, ekologiskt respektive ekonomiskt hållbar utveckling. Inom socialt HUT berör indikatorerna ohälsotalet, ekonomiskt bistånd, barn i ekonomiskt utsatta hushåll samt anmälda brott. De ekologiska indikatorerna handlar om energianvändning, körsträcka, skyddad natur och insamlat hushållsavfall, medan de ekonomiska innehåller uppgifter om befolkningsutveckling, skillnad i medianinkomst, nystartade företag samt arbetslöshet.

Med utgångspunkt från indikatorerna – helst minst en i varje ”ben”, ombeds samtalsgrupperna att lämna olika förslag av typen fortsätt, börja, sluta och se upp. Det vill säga, förslag på vad man kan göra för att utveckla en positiv trend eller bryta en negativ. Förslagen från de 40 första samtalsgrupperna är nu inmatade.

Kategorisering

Vid inmatningen görs det ytterligare två indelningar av förslagen för att ”paketera/hitta rätt adress” till dem: Perspektiv, (det vill säga socialt, ekologiskt, ekonomiskt – enskilt eller i kombination med varandra), respektive kategori, (bygga & boende, familj & omsorg, kultur & fritid, näringsliv & arbete, trafik & samhällsplanering, utbildning & barnomsorg, livsstil & konsumtion samt jämställdhet & jämlikhet). Under de olika kategorierna kan förslagen sedan sorteras efter innehåll och antal.

Alla förslag i idékatalogen utgör alltså en totalgrupp, som kan brytas ner i undergrupperna samtalsgrupp, indikator, typ, perspektiv respektive kategori – allt, som sagt, för att ”mottagarna” lätt skall hitta de områden och förslag som berör just dem.

Följande rapport utgör en sammanfattning av Idékatalogen:

Ett urval av alla förslag (40 grupper) finns digitaliserade och tillgängliga i "rå" form. Där kan du själv klicka dig fram genom olika filter, bland annat för att se vilka indikatorer och kategorier som diskutserats mest. Urvalet hittar du i Urval av Idékatalogen

  • Publicerat: 2013-04-18 av annette.sandberg@karlshamn.se
  • Etiketter: hållbar utveckling,hållbara karlshamn,samtal om hållbarhet,idekatalog
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?