Driftstörningar

Här ser du vilka planerade och aktuella arbeten som är på gång i Karlshamns kommun. Längst ner på sidan kan du även registrera eller avregistrera dig för att få kommunens sms-meddelanden om större driftstörningar eller krissituationer som berör dig där du bor eller vistas.

-------------------------------------------------------------------------
Aktuella arbeten
-------------------------------------------------------------------------

Ombyggnad av Hagvägens lekplats, Asarum

18 april

Lekplatsen på Hagvägen i Asarum byggs om, med start 18 april. Lekplatsen får nya lekredskap och fallunderlag av gummi. Beräknas klart i juli.

Vattenavstängning Gränsvägen Svängsta

11 april

Ledningsarbete kommer att ske i anslutning till Gränsvägen i Svängsta. Detta medför vattenavstängning i området mellan kl 08.00 till ca kl 12.00.

Graneforsvägen 632 avstängd 

10 januari

Väg 623 är avstängd vid Graneforsvägen 632 för genomfart. Detta gäller fram till 30/4 -2018 då Karlshamns kommun genomför VA-arbeten på plats.

Delar av Vislandabanan avstängd

Onsdag 11 oktober - tillsvidare

Cykelvägen Vislandabanan är avstängd mellan Tostarpsvägen (Gunnar Bylunds) och väg 29 på grund av grävarbete.

Friställning av skyddsvärda träd i Stärnö-Boön naturreservat

vecka 41 - tillsvidare

Med start vecka 41 kommer det att genomföras friställning av skyddsvärda träd i delar av Stärnö-Boön naturreservat. Skyddsvärda träd kännetecknas av att de är äldre, grova och ibland även ihåliga. Dessa är ofta med sina håligheter, döda grenar och barkspringor gynsamma livsmiljöer för många arter. Miljöer med gamla träd i landskapet har minskat, vilket gjort att många arter som är knutna till dessa miljöer idag är hotade. Med anledning av detta har naturvårdsverket tagit fram ett nationellt åtgärdsprogram för att skydda dessa miljöer. I Stärnö-Boön naturreservat finns flera skyddssvärda träd inventerade och identifierade. En del av de skyddsvärda träd som finns i Stärnö-Boön naturreservat ska vi utföra åtgärder vid för att träden ska få mer ljusinsläpp och i samband med åtgärden ska vi skapa mer död ved och högstubbar i anslutning till de skyddsvärda träden.

Med anledning av att Stärnö-Boön området är ett naturreservat så får inga skogliga åtgärder utföras utan samråd eller beviljad dispens från Länsstyrelsen. Denna åtgärd genomförs efter beviljad dispens från Länsstyrelsen. Innan åtgärden påbörjas har entreprenörerna som utför arbetet varit ute i området med representant från Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen och diskuterat hur åtgärden ska utföras.

Under tiden som åtgärden genomförs kan vissa stigar och leder vara tillfälligt avstängda. Vänligen respektera detta och håll behörigt avstånde till arbetande personal och maskiner. Eventuella frågor besvaras av Linnéa Persson eller Bengt-Anders Widerberg som är kommunens skogsförvaltare och arbetar på Södra Skog som utför åtgärden.

Karlshamns kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Beställarverksamheten
Linnéa Persson
e-post: Linnea.Persson@karlshamn.se

Bengt-Anders Widerberg
Södra Skog
e-post: bengt-anders.widerberg@sodra.com

Bekämpning av jättelokor

Under växtsäsongen
Jättelokan bekämpas i utsatta områden i Karlshamns kommun. Växten bekämpas dels då det är en främmande art som kan tränga ut den naturliga vegetationen och dels då saften från jättelokan kan ge brännskador på människors hud.
När bekämpning pågår kommer skyltar i området upplysa om detta.
Håll avstånd från platser där bekämpning pågår.
Gå inte i områden där ni ser färska rester efter bekämpningen.

-------------------------------------------------------------------------
Trafik
-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------
Belysning
-------------------------------------------------------------------------

Kabelfel Notavalla

 

-------------------------------------------------------------------------
Tänk på
-------------------------------------------------------------------------

Under arbetets gång kan det råda begränsad framkomligheten och om du har möjlighet, välj gärna annan väg. För din och vår säkerhet ber vi dig köra försikigt när du passerar våra arbetsplatser och respektera skyltningen.

Var snälla och respektera eventuella avstängningar och håll ordentligt avstånd från våra arbetsfordon, då sikten från dem kan vara begränsad!

-------------------------------------------------------------------------
Sms vid störning eller kris
-------------------------------------------------------------------------

Läs mer om Karlshamns kommuns sms-tjänst på kommunens webbplats. 


  • Publicerat: 2018-04-17 av sara-marie.rannback@karlshamn.se
  • Etiketter: trafik,trafiksäkerhet,trafikregleringar,vatten,VA,va-ledningar,vattenledningar,vattenläcka,skogsvård,avverkning,röjning,gallring,anläggningsarbete,asfaltering,beläggningsarbete,halkbekämpning,halka,is,halt väglag,snöröjning,plogning,snö,gatubelysning,belysning,kabelfel,felsökning,reparation
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?